Hướng dẫn nghiệp vụ

Previous Next

Hướng dẫn nghiệp vụ


Hướng dẫn thực hiện các nghiệp vụ hóa đơn điện tử trên phần mềm:


1. Lập và phát hành hóa đơn


2. Chuyển hóa đơn điện tử thành chứng từ giấy


3. Lập hóa đơn thay thế


4. Lập và phát hành hóa đơn điều chỉnh


5. Xóa bỏ hóa đơn


6. Thống kê và báo cáo


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured Kindle eBooks generator