Lập và phát hành hóa đơn điều chỉnh

Parent Previous Next

1. Nội dung


Cho phép khách hàng lập và phát hành hóa đơn điều chỉnh trong trường hợp hóa đơn đã lập và gửi cho ngưi mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, ngưi bán và ngưi mua đã kê khai thuế.


2. Xem phim hướng dẫn
3. Các bước thực hiện


Điều chỉnh ng/giảm:ớc 1: Lập và phát hành hóa đơn điều chỉnh.


Vào menu Nghiệp vụ => Lập hóa đơn bán hàngTại màn hình Lập hóa đơn bán hàng Quý khách nhấn nút “Add”.(1)  Chọn nghiệp vụ:
(2)  Chọn hóa đơn bị điều chỉnh, hệ thống tự động lấy tất cả thông tin hóa đơn bị điều chỉnh, Quý khách thực hiện chỉnh sửa lại thông tin cần điều chỉnh tăng/giảm Số lượng/ Đơn giá.


(3) Nhấn “Save”ớc 2: Thực hiện ký hóa đơn.


Việc phát hành hóa đơn thay thế tương t như phát hành hóa đơn điện tử thông thường. Hóa đơn điều chỉnh khi in ra sẽ có thêm thông tin “ Hóa đơn này điều chỉnh cho hóa đơn điện tử Mẫu số: ...., ký hiệu: …., số: .…, Ngày: ……”                Lưu ý (*): Hóa đơn có trạng thái “Bị điều chỉnh” có thể thực hiện điều chỉnh nhiều lần.


        ớc 3: Lập biên bản điều chỉnh tăng/ giảm.


               Xem hướng dẫn lập biên bản tại link Lập biên bản


CÁM ƠN QUÝ KHÁCH ĐÃ XEM  VÀ CHÚC QUÝ KHÁCH THỰC HIỆN THÀNH CÔNG!

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create HTML Help documents