Khai báo danh mục

Parent Previous Next

Khai báo danh mục


Hướng dẫn khai báo các danh mục phục vụ cho việc lập hóa đơn điện tử.


1. Khách hàng


2.Hàng hóa, dịch vụCreated with the Personal Edition of HelpNDoc: Free Kindle producer