Bắt đầu sử dụng

Next

Bắt đầu sử dụng


Hướng dẫn các bước bắt đầu sử dụng:


1. Đăng nhập vào website


2. Cài đặt app ký


3. Thiết lập Email gửi hóa đơn


4. Thiết lập chữ ký số


5. Khai báo danh mục

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Write EPub books for the iPad