Xoá/huỷ hoá đơn

Parent Previous Next

1. Nội dung


       Hướng dẫn huỷ/xoá bỏ hoá đơn trên phần mềm.
2. Các bước thực hiện (Lưu ý cắm chữ ký số trước khi xoá)


ớc 1: Bấm xem hoá đơn.ớc 2: Bấm vào nút xoá bỏ hoá đơn


ớc 3: Nhập ghi chú nếu có và bấm xoá hoá đơn

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create EBooks