Thay thế hoá đơn

Parent Previous Next

1. Nội dung


       Hướng dẫn thay thế hoá đơn trên phần mềm.
2. Các bước thực hiện


ớc 1: Tạo hoá đơn mới chọn tính chất thay thếớc 2: Nhập hoá đơn liên quan vào ô Số rồi double click sẽ hiện ra bảng chọn hoá đơn liên quan


Sau khi chọn hoá đơn liên quan, hệ thống sẽ thông báo lấy lại nội dung tờ hoá đơn cũ. Bấm "yes" nếu lấy.ớc 3: Chỉnh sửa lại nội dung đúng và save lại ký hoá đơn thay thế.


Hoá đơn thay thế sẽ thể hiện thông tin thay thế nằm ở trên hoặc dưới tờ hoá đơn.


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Produce Kindle eBooks easily