Điều chỉnh thuế suất TT78

Parent Previous Next

ĐIỀU CHỈNH TĂNG/GIẢM THUẾ SUẤT THEO TT78

Bước 1 : Add tờ hoá đơn mới -> Loại nghiệp vụ chọn điều chỉnh tăng/giảm.


Bước 2 : Chọn loại hoá đơn liên quan bằng cách -> Nhập số hoá đơn và bấm double click -> Chọn hoá đơn


Bước 3: Nhập diễn giải điều chỉnh giảm thuế suất từ thuế suất  sang thuế suất -> Check vào ô Điều chỉnh thuế và nhập số tiền thuế


Bước 4 : Nếu điều chỉnh cho TT32 thì chọn loại hoá đơn liên quan là 3, còn nếu điều chỉnh cho TT78 thì chọn loại hoá đơn liên quan là 1


Bước 5 : Save và xem hoá đơn.
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy CHM and documentation editor