Mục xử lý khác

Parent Previous Next

Server tự động Import hóa đơn vào e-Invoice

Billing của SAP cần xuất hóa đơn sẽ tự đưa vào thư mục tại server:

D:\InvoiceImportFile

Khi file chờ xuất hóa đơn phát sinh trong thư mục, Hệ thống eInvoices tự động quét import hóa đơn vào sẵn sàng chờ User kiểm tra ra lệnh số

Kiểm tra danh sách Hóa đơn chờ


User login vào eInvoices -> chọn chức năng "Công cụ hỗ trợ" thực hiện các thao tác


3

hóa đơn


Sau khi hoàn tất kiểm tra hóa đơn, User ra lệnh hóa đơn cần tuân thủ:

1/ Load hóa đơn cần trong cùng 1 ngày

Lưu ý: Trong quá trình load danh sách hóa đơn đ ký, nếu hệ thống phát hiện vi phạm về thứ tự thì cột [TT TRUYỀN NHẬN] sẽ cảnh báo sau:

  • "Ở các ngày trước hóa đơn chưa ký"

+ Nguyên nhân: Nếu hóa đơn đang cần ngày lớn hơn 1 trong các hóa đơn chưa

+ Xử lý: Chọn các hóa đơn chưa của ngày trước

  • "Ở các ngày sau hóa đơn đã ký"

+ Nguyên nhân: Nếu hóa đơn đang cần ngày nhỏ hơn 1 trong các hóa đơn đã

+ Xử lý: Cần hủy nội bộ các hóa đơn đang này (vì đã vi phạm thứ tự hóa đơn) 2/ Tick chọn hóa đơn cần ký và nhấn nút [Ký số]

Lưu ý: lần ợt từng ngày ; từ ngày nhỏ đến ngày lớn

Danh sách hóa đơn yêu cầu được hệ thống chuyển lên Server đ tập trung.

4

Kiểm tra hóa đơn đã


Trong ớc 3, việc tại Server nên User đợi khoản 1 phút bấm nút [Load dữ liệu] đ thể hiện danh sách chứa kết quả ký, User cần check lại thông tin của danh sách hóa đơn đã ra lệnh ký như hình
IICÁC QUY TRÌNH KHÁC

STEP

PROCESS

SAP

E-INVOICE

1

Vào Menu ớng

dẫn sử dụng


http://doc.wininvoice.vn/win/WININVOICE_APP_Helper.html

2

Tìm kiếm các mục cần xemCreated with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy EPub and documentation editor