Quên mật khẩu

Parent Previous Next

1. Nội dung


       Hướng dẫn lấy lại mật khẩu khi Quý khách quên mật khẩu đăng nhập PM HĐĐT để xuất hóa đơn.


2. Các bước thực hiện


ớc 1: Tại màn hình Đăng nhập, Quý khách nhấn nút Quên mật khẩu?”


Màn hình yêu cầu mật khẩu mới hiển thị, Quý khách nhập thông tin sau:


               -   Nhập tên đăng nhập PM HĐĐT


               -   Nhập Mã số thuế công ty của quý khách


               -  Chọn phương thức xác thực:  


+  Qua mail


               


+  Sử dụng token


               

               

               Lưu ý (*): Trước khi nhấn OK cắm token vào máy tính.


               -   Nhấn nút "OK" để nhận mã xác thực tài khoản, ngược lại nhấn "Cancel"ớc 2:  Xác thực lấy lại mật khẩu       Cách 1: Xác thực theo Phương thức Qua mail:


-  Mã xác thực được gởi về email có khai báo tại tài khoản Admin của Quý khách
               -   Nhập mã xác thực tại màn hình bên dưới.


                       (1) Nhập mã xác thực


                       (2) Nhấn "OK" để xác nhận, ngược lại nhấn "Cancel"               Cách 2: Xác thực theo Phương thức Sử dụng Token:


-  Nhập mã Pin               

ớc 3:  Nhập lại mật khẩu mới và nhấn "OK" để thay đổi, ngược lại nhấn "Cancel"               Hộp thoại thông báo Đổi mật khẩu thành công hiển thị  
CÁM ƠN QUÝ KHÁCH ĐÃ XEM  VÀ CHÚC QUÝ KHÁCH THỰC HIỆN THÀNH CÔNG!

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy CHM and documentation editor