Quản lý hóa đơn trên website

Parent Previous Next

1. Nội dung


       Trong trường hợp Quý khách đang đi ra ngoài và không sử dụng được máy tính, Quý khách có thể xem đưc hóa đơn của công ty mình bằng cách dùng thiết bị di đng như smart phone hoặc table pad…


2. Các bước thực hiện        ớc 1: Truy cập link website http://quanly.wininvoice.vn


ớc 2: Nhập tài khoản và mật khẩu tại màn hình Đăng nhập hệ thống và click Đăng nhập” để login vào website quản lý hóa đơn của Quý khách.
       ớc 3: Đăng nhập website thành công, hệ thống hiển thị màn hình Chính với đy đ tính năng để quý khách thực hiện quản lý hóa đơn.  1. Chức năng [Qun lý hóa đơn]:
  1. Chức năng [Tài khoản]:  1. Chức năng [Thông tin phát hành hóa đơn]:


Dùng kiểm tra thông tin sử dụng hóa đơn: Sng đăng kí ban đầu, sống đã sử dụng và còn lại theo từng kí hiệu hóa đơn

  1. Chức năng [Tài khoản khách hàng]:


Ghi chú:

CÁM ƠN QUÝ KHÁCH ĐÃ XEM  VÀ CHÚC QUÝ KHÁCH THỰC HIỆN THÀNH CÔNG!

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy CHM and documentation editor