Hướng dẫn nộp tờ khai

Parent Previous Next

1. Bước 1: Đăng nhập vào Wininvoice và add chữ ký số vào hệ thống

       Vào mục Thông tin cty, chi nhánh

-> Chọn thiết lập chữ ký số

-> Bấm add và chọn token

       -> Chọn token và check kích hoạt sử dụng

       -> Save lại


2. Bước 2: Vào menu chọn mục WinTVan - Đ.Kí Sử Dụng


3. Bước 3: Chọn mục tạo mới


4. Bước 4: Nhập thông tin ở Tab Thông tin chung.

       

       Loại tờ khai:

+ Đăng ký lần đầu tiên chọn đăng ký mới.

+ Sau khi đã đăng ký lần đầu được thuế duyệt,

  lần tiếp theo nếu có thay đổi thông tin ( Địa chỉ, Tên công ty)

  Nộp lại tờ khai chọn loại thay đổi thông tin.Thông tin chung: (Click vào tra cứu mã cơ quản thuế ở dưới để lấy thông tin Mã cơ quan thuế)

+ Nhập thông tin Mã CQT Quản lý (Xem thông tin trong file excel)

+ Nhập Người liên hệ, Sdt, Emai.


5. Bước 5: Nhập thông tin ở Tab Nội dung tờ khai.


Hình thức hoá đơn: (Chọn hình thức suất hoá đơn)

+ Có mã cơ quan thuế

+ Không có mã của cơ quan thuế


Hình thức gửi dữ liệu hóa đơn điện tử: (Áp dụng cho Hình thức hoá đơn không có mã)

+ Chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử trực tiếp đến cơ quan thuế(điểm b1, khoản 3, Điều 22 của Nghị định).

+ Thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử(điểm b2, khoản 3, Điều 22 của Nghị định).


Phương thức chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử:(Ưu tiên chuyển đầy dủ nội dung từng tờ HD)

+ Chuyển đầy đủ nội dung từng hóa đơn.

+ Chuyển theo bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử(điểm a, khoản 3, Điều 22 của Nghị định...)


Loại hóa đơn sử dụng:(Chọn loại hoá đơn theo phương pháp suất của ngành nghề)

+ Hóa đơn giá trị gia tăng.

+ Hóa đơn bán hàng.

+ Hóa đơn bán tài sản công.

+ Hóa đơn bán hàng dự trữ quốc gia.

+ Hóa đơn khác.(Ví dụ như các loại vé)
       + Chứng từ điện tử được sử dụng và quản lý như hóa đơn.(Ví dụ như Phiếu xuất kho)


5. Bước 5: Nhập thông tin ở Tab Ds Chứng thư số.

Bấm thêm token và chọn token


6. Bước 6: Chọn lưu và nộp tờ khai, kiểm tra tờ khai và bấm ký tờ khai.


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Generate EPub eBooks with ease