Xử lý lỗi Hệ điều hành Windows không cài đặt đúng định dạng kiểu số

Parent Previous

1. Nội dung


       Hướng dẫn xử lý lỗi Hệ điều hành Windows không cài đặt đúng định dạng kiểu số


2. Các bước thực hiện


Trường hợp đăng nhập phần mềm thông báo lỗi như các hình bên dưới:ớc 1: Vào Control Panel => Regionớc 3: Chọn Additional setting.... tại cửa sổ Regionớc 4: Tiếp tục cập nhật thông số tại các vị trí như hình bên dưới


(1) Decimal symbol: Sửa lại thành dấu chấm (.)


(2) Digit grouping symbol: Sửa lại thành dấu phẩy  (,)

CÁM ƠN QUÝ KHÁCH ĐÃ XEM  VÀ CHÚC QUÝ KHÁCH THỰC HIỆN THÀNH CÔNG!

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy to use tool to create HTML Help files and Help web sites