Cấp lại mật khẩu

Previous Next

ỚNG DẪN LẤY LẠI MẬT KHẨU

I. Phần mềm xuất hóa đơn

ớc 1: Tại màn hình đăng nhập Chọn Quên mật khẩu


ớc 2: Chọn phương thức xác thực bằng chữ ký số hoặc bằng email đã đăng ký trên tài khoản sau đó OK.


ớc 3: Nhập lại mật khẩu mới và OK

ớc 4: Thông báo thay đổi mật khẩu thành công và đăng nhập bằng mật khẩu mới.


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy CHM and documentation editor